Contacteer ons | Pers | Volg ons op:

Factuurvoorwaarden

 

1. Elke klacht betreffende onze facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan. Na deze termijn worden ze niet meer aanvaard.

2. Onze factuur is contant betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, op haar datum of op de vervaldag aangeduid op onze factuur.

3. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente geven, berekend op 12% per jaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van € 125 euro en een maximum van € 2.500, bij wijze van forfaitair bepaalde schadeloosstelling,

4. In geval van geschil, zijn enkel het Vredegerecht van Waregem en de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.